Brunnsborrning

Företag som arbetar med brunnsborrning utför allt som oftast ett flertal tjänster. Som uttrycket säger borrar de givetvis vattenbrunnar av olika slag. I många fall ser de även till att den kompletta installationen av slangar, rör och vattenpump iordningställs. Det kan röra sig om en ny brunn till sommarstugan eller vattenförsörjning till ett flerfamiljshus eller industriverksamhet.

En annan tjänst som de allra flesta brunnsborrare tillhandahåller är borrning för bergvärme och bergkyla. Genom bergvärme nyttjas den temperatur som året runt finns i grundvattnet till att värma upp fastigheter. Bergvärme kallas även geoenergi.

Vissa företag som arbetar med brunnsborrning erbjuder även så kallad entreprenadborrning och grundvattensänkning. Grundvattensänkning innebär att genom att borra ett antal filterbrunnar som förses med pumpar, sänks nivån på grundvattnet så att schaktning och grundläggning är genomförbar. Grundvattnet återställs sedan till ursprunglig nivå efter avslutad schaktning.